Privacyverklaring website Asfaltwinkel.nl (Dura Vermeer): wat doen we met uw persoonsgegevens?

Privacy

In het kader van onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze
Privacyverklaring Website Dura Vermeer beschrijven wij welke gegevens wij van u
verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij
heeft.

Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we de aangepaste versie publiceren op onze website https://www.duravermeer.nl/contact en dan “Dura Vermeer en Privacy”.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zijn Dura Vermeer Groep
NV (gevestigd Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam, KvK 24289036) en/of de tot haar groep behorende ondernemingen (hierna: Dura Vermeer).

Met vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens kunt u
terecht bij onze Privacy Officer. Onze Privacy Officer is bereikbaar via het e-mailadres
privacyofficer@duravermeer.nl.

1. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS
In de tabel aan het einde van deze privacyverklaring vindt u een gedetailleerd overzicht
van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens
omdat dit noodzakelijk is om de activiteiten zoals beschreven in de tabel zo goed
mogelijk te kunnen uitvoeren.

2. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
Wij hebben twee wettelijke grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken in het
kader van de doelen als omschreven in de tabel aan het einde van deze
privacyverklaring:

 • Uw toestemming; u kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.
  Wij zullen de verwerking van uw gegevens, voor zover die plaatsvindt op basis
  van uw toestemming, dan beëindigen;
 • Voor ons gerechtvaardigd belang; dat gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld gelegen in het kunnen beoordelen van de effectiviteit en goede werking van onze website.

Als wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dat kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij er een andere wettelijke grondslag voor het betreffende gebruik is. In andere gevallen is de wettelijke grondslag voor Dura Vermeer haar gerechtvaardigde belang om haar activiteiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

3. AAN WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN
Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen,
bijvoorbeeld (markt)onderzoeksbureaus. In sommige gevallen moeten we op grond van
een wettelijke verplichting gegevens verstrekken aan derden, zoals aan de politie.
Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de
veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de
belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze systemen, kan het verder nodig zijn dat onze
leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw
persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en met
inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht
van de leverancier.

Als we uw gegevens moeten doorgeven naar buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld
omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen als uw
privacy ook dan voldoende beschermd blijft. Biedt het land zelf niet voldoende privacy
waarborgen, dan zorgen wij ervoor dat we contractuele afspraken maken om uw
privacy te beschermen, bijvoorbeeld door het sluiten van een contract waarop de EU
Model Clauses van toepassing zijn.

4. COOKIES EN HYPERLINKS
Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. In het cookiestatement op de
website van Dura Vermeer kunt u lezen welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij
cookies gebruiken en hoe u hier zelf een keuze in kan maken. www.duravermeer.nl/cookie-policy

5. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS
U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens.

 • Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze
  systemen. Als blijkt dat wij inderdaad geen grond hebben om uw
  persoonsgegevens nog langer te bewaren, zullen wij op de kortst mogelijke
  termijn aan uw verzoek voldoen.
 • U kunt ons verzoeken om even niets te doen met uw persoonsgegevens, behalve
  ze te bewaren (recht van beperking), als:
  - uw gegevens onjuist zijn, en wij ze nog niet hebben kunnen corrigeren;
  - wij uw gegevens niet (meer) nodig hebben, maar u wilt wel dat we ze nog
  voor u bewaren;
  - uw bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking die wij uitvoeren op
  grond van ons gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in paragraaf 2.
 • Voor zover wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming, of
  om een overeenkomst met u uit te voeren, kunt u ons ook vragen om te zorgen
  dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Voor die verwerkingen waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunt u
  bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan
  stoppen met de verwerking(en) waar u bezwaar tegen heeft gemaakt, tenzij wij
  dwingende redenen hebben die zwaarder wegen dan uw privacybelang.
  U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen, voorzien van uw naam,
  adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar onze
  Privacy Officer via privacyofficer@duravermeer.nl.

Vergeet u niet om uw BSN, foto en handtekening op de kopie onleesbaar te maken,
voordat u deze meestuurt. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde
verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische
inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze
systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch zijn.

Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan, of met de reactie op uw verzoek, dan kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

6. HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze
website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of
vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende
beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident
dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk
informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we
hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te
voorkomen.

Klik hier voor een uitwerking van de situaties: https://www.duravermeer.nl/media/q50nievp/privacyverklaring-website-3-1-oktober-2020.pdf